Scenariusz zajęć zintegrowanych przeprowadzony w klasie II c

 

Prowadząca: Maria Zwolińska

Temat tygodnia: „Kubuś Puchatek i jego przyjaciele”

Temat dnia: Dlaczego lubimy bohaterów lektury „Kubuś Puchatek”?

 

Cele operacyjne:

Uczeń:
- słucha uważnie treści zagadki i rozwiązuje hasła krzyżówki,

- wykazuje czujność ortograficzno-gramatyczną,

- wypowiada się zdaniami, potrafi uzasadnić swój wybór,

- dokonuje oceny bohaterów,

- zgodnie współpracuje w grupie,

- rozumie cicho czytany tekst,

- chronologicznie układa zdania, zgodnie z treścią książki,

- czyta głośno nowy tekst,

- potrafi zaśpiewać piosenkę,

- rozwiązuje proste zadanie tekstowe na porównywanie różnicowe, zna znaki

  rzymskie od I do XII,

- rozpoznaje liczby parzyste i nieparzyste,

- potrafi przedstawić ulubionych bohaterów przy pomocy środków plastycznych,

- dokonuje samooceny, potrafi nadać tytuł pracy plastycznej.

 

Metody pracy: problemowa, ćwiczenia praktyczne, rozmowa

 

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

 

Środki dydaktyczne:

- egzemplarze lektury A. A. Milne pt. „Kubuś Puchatek”,

- krzyżówka dla każdego dziecka, do wklejenia do zeszytu oraz w dużym formacie na

  tablicy,

- tekst listu Klubu Przyjaciół Kubusia Puchatka,

- karteczki do pisania,

- napis „Mój ulubiony bohater”,

- karteczki z fragmentami (zdaniami) do ułożenia (wg kolejności zdarzeń),

- płyta CD, odtwarzacz,

- karteczki z zadaniami matematycznymi dla poszczególnych grup,

- kartony, farby, kredki, plastelina,

- oznaczenia grup kartonikami z cyframi rzymskimi.

 

 

Ogniwa zajęć

Kompetencje kluczowe

Sytuacje dydaktyczne

Środki dydaktyczne

Metody

Część wstępna

Przygotowanie do lekcji.

Odczytywanie wypowiedzi pisemnych przez troje uczniów

Czynności organizacyjno-porządkowe.

Sprawdzenie pracy domowej na temat: „Jedna z przygód Kubusia Puchatka”.

Zeszyty uczniów

 

Wprowadzenie do tematu

Słuchanie listu cytowanego przez nauczyciela

Zaciekawienie tematem zajęć.

Nauczyciel pokazuje uczniom kopertę zaadresowaną: „Uczniowie kl. II c” i odczytuje treść listu.

List Członków Klubu Przyjaciół Kubusia Puchatka

E – przeżywanie

Edukacja polonistyczna

Rozwiązywanie krzyżówki

 

 

 

 

 

Wykazywanie czynności ortograficznej

Rozpoznawanie rzeczowników

Nauczyciel odczytuje zagadki, uczniowie odgadują hasła i wpisują do indywidualnych krzyżówek oraz do krzyżówki na tablicy.

Uczniowie odczytują główne hasło: „Przygoda”.

Podczas wpisywania haseł nauczyciel zwraca uwagę na ortografię i gramatykę.

Duża krzyżówka na tablicy oraz indywidualne krzyżówki do wklejenia do zeszytu

E – przeżywanie

O – działanie

P – problemowe

 

Edukacja polonistyczna

Zapisanie w zeszytach tematu zajęć

Podanie tematu zajęć i zapisanie na tablicy ‘Dlaczego lubimy bohaterów lektury „Kubuś Puchatek”?’.

Zeszyty uczniów

O – działanie

Edukacja polonistyczna

Wielozadaniowe wypowiedzi uczniów na temat bohaterów książki, poparte przykładami

Rozmowa o bohaterach książki.

Nauczyciel pyta:

- Kto jest głównym bohaterem książki?

- Kto się z kim przyjaźni?

- Kto komu pomaga?

- Kto ma najciekawsze pomysły do zabawy?

Egzemplarze książki

P – problemowa

E – przeżywanie

O – działanie

Edukacja polonistyczna

Słowne uzasadnienie swojego wyboru

Wybór ulubionego bohatera lektury.

Uczniowie zapisują na karteczce imię ulubionego bohatera, a następnie układają  je na dywanie przy napisie: „Mój ulubiony bohater”.

Imiona tworzą promyki. Po ułożeniu imion – promyków dzieci sprawdzają, który jest najdłuższy, dyskutują, uzasadniają swój wybór.

Karteczki, flamastry, kartonowe koło z napisem: „Mój ulubiony bohater lektury „Kubuś Puchatek”.

P – problemowa

E – przeżywanie

O – działanie

Edukacja matematyczno - zdrowotna

Ekspresja ruchowa na dywanie

Nauczyciel proponuje ćwiczenia:

1. Gimnastyka Kubusia Puchatka

2. Skłony Kłapouchego

3. Skoki Kangurzycy i Maleństwa

4. Lot Sowy Przemądrzałej

 

O – działanie

Edukacja polonistyczna

Układanie wybranych przygód – praca w grupach.

Nauczyciel dzieli klasę na pięcioosobowe grupy. Każda osoba w grupie otrzymuje karteczkę z fragmentem opowiadania. Zadaniem zespołu jest ułożenie przygody z poszczególnych fragmentów, zgodnie z kolejnością wydarzeń w książce.

Karta dla każdej grupy, podzielona na pięć pól (odpowiadających liczbie fragmentów)

Karteczki z fragmentami opowiadania

P – problemowa

O – działanie

E – przeżywanie

Edukacja polonistyczna

Odczytanie prac.

Prezentacja przygód – wybór klasowego mistrza opowiadań.

Odczytanie prac, sprawdzenie poprawności wykonania.

Każda grupa przygotowuje się do prezentacji swojego opowiadania.

Dzieci wybierają reprezentanta, udzielają mu rad.

 

O – działanie

E – przeżywanie

Edukacja polonistyczna

Założenie klasowego Klubu Przyjaciół Kubusia Puchatka

Rozmowa z dziećmi o zasadach przynależności do klubu.

Złożenie podpisów na kartonie.

Kolorowy karton z napisem: „Przyjaciele Kubusia Puchatka” i hasłem: „Staram się być uczynny, koleżeński, życzliwy”, flamastry

E – przeżywanie

O – działanie

Edukacja muzyczna

Śpiewanie piosenki pt. „Marzenia Misia Puchatka”

Nauczyciel włącza płytę CD z nagraniem, uczniowie śpiewają

Płyta CD z nagraniem, odtwarzacz

O – działanie

E – przeżywanie

Edukacja motoryczno - zdrowotna

Ekspresja ruchowa

Nauczyciel proponuje ćwiczenia:

1. Naśladowanie chodu Prosiaczka

2. Wspinanie się Puchatka po miód

3. Przejście Krzysia przez rzekę

 

O – działanie

P – problemowa

Edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadania tekstowego

Rozwiązywanie zadania tekstowego na porównywanie różnicowe – praca w grupach.

Każda z grup otrzymuje odrębne zadanie. Członkowie zespołu wspólnie naradzają się nad rozwiązaniem. Głośno odczytują zadanie i prezentują rozwiązanie na tablicy. Pozostali uczniowie oceniają poprawność odpowiedzi.

Koperty z zadaniami dla każdej grupy

P – problemowa

O – działanie

Edukacja matematyczna

Pisanie cyfr rzymskich I – XII. Obliczanie sum i różnic parzystych i nieparzystych.

Podpisywanie obrazków cyframi rzymskimi od I do XII. Ćwiczenia dodawaniu i odejmowaniu liczb – rozpoznawanie liczb parzystych i nieparzystych – praca indywidualna.

Karty dla każdego ucznia

P – problemowa

O – działanie

Edukacja plastyczna

Przedstawienie środkami plastycznymi wybranej przygody z książki „Kubuś Puchatek”.

Nauczyciel proponuje techniki, jakimi uczniowie mogą wykonać pracę:

- malowanie farbami

- malowanie plasteliną

- rysowanie kredkami

Kartki z bloku A3, farby, plastelina, kredki

O – działanie

E – przeżywanie

Edukacja plastyczno – polonistyczna

Wystawa i omówienie prac, samoocena.

Nadawanie tytułu swojej pracy. Opowiadania o przygodzie przedstawionej na ilustracji.

Zgromadzone prace na tablicy

E – przeżywanie

O – działanie

Edukacja polonistyczna

Zadanie pracy domowej

Temat pracy:

„Zaprojektuj klubowy znaczek” lub „Napisz kilka zdań o ulubionym bohaterze z lektury „Kubuś Puchatek”.

Zeszyty uczniów

O – działanie

 

Ocena pracy na zajęciach

Wspaniale pracowaliście, wasze wypowiedzi świadczyły o tym, że doskonale znacie lekturę. Potraficie wypowiadać się pełnymi zdaniami, uzasadniać swoje zdanie. Zgodnie i odpowiedzialnie pracujecie w grupach. Myślę, że zasługujecie na miano przyjaciół Kubusia Puchatka.

 

E – przeżywanie

 

 

 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE III „ C”

 

Ośrodek tematyczny: Nadchodzi lato

Temat dnia: Wakacyjne podróże

Prowadząca: mgr Barbara Karasińska

Cele kształcenia:

 

Uczeń:

-          Swobodnie wypowiada się na wskazany temat.

-          Improwizuje ruchem czynności.

-          Wskazuje możliwości spędzania czasu wolnego.

-          Rytmicznie, we właściwym tempie śpiewa piosenki.

-          Improwizuje ruchem piosenkę uwzględniając zmianę linii melodycznej.

-          Dokonuje obliczeń czasu.

-          Rysuje figury geometryczne zgodnie z podanymi wymiarami.

-          Posługuje się cyrklem, linijką i ekierką.

-          Wskazuje na mapie Polski wybrane miasta.

-          Zaznacza miasta na mapie konturowej.

-          Recytuje wiersze z zachowaniem pauzy logicznej, melodii zdania z jednoczesną modulacją głosu.

-          Wskazuje rymy w wierszu.

-          Prezentuje wiersz na forum klasy indywidualnie i w grupie.

-          Czyta ze zrozumieniem instrukcję wykonania pracy.

-          Wykonuje pracę plastyczną posługując się bezpiecznie narzędziami i korzystając oszczędnie z materiałów.

-          Wprowadza modyfikacje w zakresie posługiwania się techniką origami.

-          Wykazuje inwencję twórczą w opracowaniu zadań.

-          Zgodnie współpracuje w grupie.

-          Przestrzega zasad wypowiadania się.

-          Zachowuje porządek w miejscu pracy.

 

Metody: asocjacyjna ( A), badawcza ( P), operacyjna ( O), eksponująca ( E)

 

 

 

OGNIWA

JEDNOSTKI

 

TOK

PRACY

 

SPOSOBY

REALIZACJI

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

FORMY INTEGRACJI

TREŚCI

METOD

 

1.Część wstępna

 

1.Czynności organizacyjne

 

 

 

 

 

 

 

2. Zabawa integracyjna

 „ Trudne i łatwe pytania”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zabawa

„ Gra w Kolory”

 

1.Powitanie uczniów, sprawdzenie przygotowania do zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

2. Zabawę zaczyna nauczyciel siadając na krześle w środku sali. U: siadają w kręgu.

N: Odpowiada na pytania uczniów dotyczące różnych dziedzin np. Co pani jadła na śniadanie.

Następnie wylosowany uczeń zajmuje miejsce nauczyciela.

U: Zostaje przebrany w kapelusz z kolorowymi kwiatami i wciela się w rolę lata.

Pozostali zadają pytania np. Drogie lato jaką przyniesiesz pogodę? W co mamy się bawić? Itd.

N: Uczestniczy w zadawaniu pytań w celu skierowania rozmowy na tematykę wakacji.

 

3. Podział uczniów na 5 grup poprzez losowanie kolorowych naklejek.

 

1.      Stoliki są zestawione do pracy grupowej. Każdy stolik powinien być przykryty foliowym obrusem. Uczniowie dyżurni kładą pomoce do zajęć na obrusach zgodnie z poleceniem nauczyciela.

2.      Słomiany kapelusz ozdobiony kwiatami z bibuły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Papier samoprzylepny w 5 kolorach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

technika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, O

 

 

 

-          żółte słoneczka

-          niebieskie chmurki

-          czerwone kwiaty

-          zielone listki

-          pomarańczowe tulipany

U: Naklejają na ubrania znaczki i na sygnał nauczyciela naśladują czynności, które zostały wcześniej wymienione np. wędrówki po górach, pływanie, zbieranie kwiatów, opalanie się itd.

Wycięty w różne kształty w zależności od liczby dzieci.

 

E

 

2. Część

główna

 

1.      Prezentacja wiersza I. Landau pt.

  „ Wakacje”

 

 

 

 

 

 

 

2.Redagowanie w punktach propozycji spędzania czasu wolnego w różnych miejscach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zabawa muzyczno- ruchowa

 „Pociągi”

 

 

 

4. Obliczanie czasu przyjazdu pociągu

 

U: Siedzą w kręgu na dywanie i słuchają wiersza czytanego przez nauczyciela.

N: Prosi o wskazanie atrakcji wymienionych w wierszu, jakie czekają na dzieci podczas wakacji.

U: Wymieniają sposoby spędzania czasu w wakacje.

N: Prosi uczniów o wskazanie wyrazów, które się rymowały i wymienienie zapamiętanych zwrotów poetyckich.

 

U: Otrzymują karty pracy oraz planszę do ekspozycji jej efektów:

-          Słoneczka układają zalety wakacji na wsi.

-          Chmurki piszą zalety wakacji nad morzem.

-          Tulipany opisują zalety wakacji w mieście.

-          Listki- wakacje nad rzeką lub nad jeziorem

-          Czerwone kwiatki- zalety wakacji w górach.

Uczniowie piszą swoje propozycje, naklejają je na planszę z widokiem, a następnie wybrani uczniowie prezentują pracę na forum klasy. Za wyniki pracy każda grupa nagradzana jest brawami.

 

3. Uczniowie śpiewają piosenkę „ Jedzie pociąg” w dwóch wersjach, w zależności od wylosowanego numeru ( 1 lub 2). Każda grupa tworzy pociąg i porusza się w rytm melodii. Zabawa powtarzana jest dwukrotnie. 

 

4. U: Każda grupa otrzymuje treść zadania tekstowego.

-          Pociąg z Warszawy do Gdańska wyruszył w czwartek o godzinie 20. 45. Jechał 8 godzin. Kiedy dotrze do celu?

-          Pociąg z Olsztyna do Krakowa wyjechał w sobotę o 20. 00.Jechał 12 godzin. Kiedy dotarł do Krakowa?

-          Pociąg z Poznania do Łodzi wyjechał w środę o 18. 00, a podróż trwała 6 godzin. O której godzinie skończy trasę?

-          Pociąg z Lublina do Wałbrzycha wyjechał o 20. 10. Jechał 10 godzin. Kiedy dotarł do celu?

-          Pociąg ze Szczecina do Białegostoku jechał 12 godzin. Trasę zaczął o 16. 00 w piątek. Kiedy ją zakończył?

 

U: Zaznaczają na swoich mapach konturowych miasta wymienione w zadaniach, posługując się mapami fizycznymi. Dokonują obliczeń. Grupowy prezentuje na forum klasy treść zadania, pokazuje miasta na dużej mapie, a następnie podaje rozwiązanie zadania i uzupełnia rozkład jazdy na tablicy. Pozostali uczniowie uzupełniają tabelki rozkładu jazdy  w zeszytach.

Odjazd z godz.             Przyjazd do godz.

 

 

Podręcznik dla klasy III

„ Już w szkole”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 dużych kartonów w kolorach odpowiednich dla danej grupy z naklejonymi krajobrazami;

-          5 kartek w jedną linię;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kaseta magnetofonowa z refrenem piosenki R. Rynkowskiego;

-          karteczki z cyframi 1 i 2

 

 

 

-          kartki z treścią zadań;

-          duża mapa Polski;

-          małe mapy konturowe dla każdego ucznia;

-          mapy fizyczne Polski dla każdego ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tabelka narysowana na tablicy

 

j. polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. polski

plastyka technika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzyka

 

 

 

 

 

 

Matematyka

środowisko

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, O, E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, O, E

 

 

 

 

 

 

A, P, E

 

 

Przerwa śniadaniowa

 

U: Jedzą drugie śniadanie. W zależności od tempa wykonywania zadań, przerwa może się odbyć przed rozwiązywaniem zadań tekstowych.

 

 

 

 

2. Część główna

 

5. Przygotowanie scenariusza pt.  „Na wakacje”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Prezentacja wierszy

 

 

 

 

 

 

 

7. Ilustracja plastyczna treści opracowanych przez grupy wierszy

 

 

 

 

 

8. Prezentacja prac

 

5. U: Każda grupa otrzymuje wiersz rozsypankę. Zadaniem dzieci jest ułożenie wersów wiersza w odpowiedniej kolejności z uwzględnieniem rymów. Ułożony wiersz uczniowie naklejają na swoją kartę pracy obok propozycji spędzenia wakacji w ustalonych wcześniej miejscach: nad morzem, w górach, nad jeziorem, w mieście, na wsi.

Po ustaleniu kolejności wiersza uczniowie przygotowują się do jego prezentacji treści na forum klasy.

 

U: Kolejno prezentują wiersze według ustalonego przez grupy scenariusza.

N: Prosi uczniów o wybranie z zeszytu do piosenek utworu, który najbardziej pasuje tematycznie do wierszy.

U: Wybierają piosenkę „ Lato czeka” i śpiewają piosenkę z jednoczesną improwizacją ruchową treści.

 

U: Wykonują pracę posługując się techniką origami i wykorzystując dodatkowo techniki według własnej inwencji ( rysowanie, malowanie, wyklejanie itd. )

Mają za zadanie przedstawienie możliwości spędzania czasu w różnych miejscach.

N: Omawia z każdą grupą sposób wykonania pracy.

 

 

U: Eksponują prace w galerii klasowej, a następnie jeden uczeń z każdej grupy omawia tematykę pracy i technikę wykonania. Każda prezentacja nagradzana jest brawami.

 

 

-          Ponumerowane koperty z pociętymi tekstami wierszy:

R. Przymus „ Lato pachnie sokiem malinowym”

P. Łosowski „ Lato”

T. Chudy „ Za chwilę”

T. Kubiak „ Wakacje”

 

 

 

 

 

-          Płyta CD z nagraniem piosenki pt. „ Lato czeka”

-          Zeszyty uczniów z piosenkami zgromadzony mi w klasie I- III

 

 

 

-          kartony z brystolu dużego formatu;

-          wzory ilustracji ( origami płaskie z kół i kwadratów)

-          cyrkle do rysowania kół

-          farby plakatowe, pastele, papier kolorowy

-          nożyczki, klej

 

- Należy przygotować kącik na ekspozycję prac.

 

j. polski

plastyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzyka

j. polski

 

 

 

 

 

 

 

Plastyka

Technika

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastyka j. polski

 

A, O, E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, O, E

 

 

 

 

 

 

 

 

A, E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, O, E

 

3. Podsumowanie dnia

 

1.      Omówienie i ekspozycja grupowych kart pracy.

 

 

 

2.      Praca domowa

 

3. Ocena pracy uczniów

 

U: Umieszczają karty pracy na tablicy. Odbywa się analiza wykonanych zadań.

U: Wypowiadają się na temat stopnia trudności wykonywanych prac, wymieniają najbardziej interesujące ich zdaniem momenty zajęć oraz zadania, które mogli wykonać inaczej.

U: Mają za zadanie wkleić do zeszytu w linie konturową mapę Polski.

 

U: Wymieniają uczniów, którzy najbardziej aktywnie pracowali w grupach.

N: Udziela pochwał indywidualnych oraz wyróżnia grupy za wykonywanie poszczególnych zadań.

Dziękuje uczniom za pracę i żegna klasę.

 

- magnesy

 

J polski

 

A, E

 

 

 

Barbara Karasińska

 

SCENARIUSZ dziennej JEDNOSTKI TEMATYCZNEJ W KLASIE III E Z CYKLU „PODRÓŻE MAŁE I DUŻE„

TEMAT: Poznajemy ojczyznę psa Lampo oraz autora jego przygód.

Załączniki

Cele kształcenia

Formy integracji

treści

metod

Uczeń:

• Poznaje życie i twórczość R. Pisarskiego, autora książki pt. „ 0 psie, który jeździł

koleje,,

* Potrafi zapisać poprawnie pod względem ortograficznym: imię i nazwisko, nazwy

państw, ń9zwy miast, nazwy wysp.

* Analizuje trudności ortograficzne.

• Bezbłędnie, estetycznie, w szybkim tempie przepisuje tekst

< Porządkuje treści dotyczące metryczki lektury.

* Umie odczytać metryczkę książki.

* Potrafi posługiwać się spisem treści książki.

* Odczytuje polecenia i rozumie instrukcje słowne.

• Potrafi słuchać cudzej wypowiedzi i właściwie na nią reagować

• Potrafi prowadzić dialogi ukierunkowane tematycznie.

• Przestrzega zasad kulturalnej rozmowy.

• Wskazuj? główne postacie występujące w lekturze.

• Zna wybrane elementy mapy Europy. *

• Posługuje się atlasem/ w miarę potrzeb/. *

• Umie wskazać Włochy na mapie Europy oraz zna nazwę stolicy Włoch*

• Umie zgromadzić informacje o Włoszech w oparciu o samodzielnie wybrane drogą

selekcji Źródła*

• Używa w wypowiedziach ustnych poprawnych form gramatycznych.

• Potrafi z powodzeniem pracować w grupie, razem rozwiązywać problemy.

• Chętnie rywalizuje w celu osiągania lepszych wyników.

• Potrafi oceniać efekty wspólnej pracy oraz swój wkład w rozwiązywanie problemów.

» Dokonuje samooceny własnej pracy.

• Umie zapisać datę.

• Zna jednostki miary centymetr i kilometr oraz odczytuje ich skróty.

• Rozpoznaje i nazywa odcinki, linię łamaną otwartą i łamaną zamkniętą, trójkąt.

• Umie kreślić odcinki na rysunku/ według danych/. • Dodaje w zakresie 1000 różnymi sposobami. • Porównuje długości odcinków i linii łamanych. • Potrafi wykonywać prace graficzne. • Wykonuje estetycznie, lub na podstawie wzorów projekt okładki do książki oraz wprowadza własne innowacje. • Umie ocenić jakość materiałów z których wykonana jest książka. • Potrafi zaplanować i wykonać według planu pracę techniczną. • Umie posługiwać się dziurkaczem. • Bezpiecznie posługuje się narzędziami podczas wykonywania pracy. » Potrafi uporządkować miejsce pracy. • Umie inscenizować piosenki i bawić się przy muzyce.

 

 • język polski;
 • matematyka;
 • środowisko społeczno-

przyrodnicze,

 • muzyka;
 • plastyka;
 • technika;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Asocjacyjne:

• pogadanka;

• pokaz;

• ćwiczenia w czytaniu;

• ćwiczenia słownikowe;

» obserwacja;

• instruktaż;

» przyswojenie;

2. Badawcze:

• praktyczne działanie;

« poszukiwanie

informacji;

» rozwiązywanie

problemów;

• ilustrowanie;

3, Operacyjne:

• wytwarzanie;

» działanie;

• ćwiczenia w pisaniu;

4. Eksponujące:

• ekspresja słowna;

• ekspresja muzyczno-

ruchowa;

• ekspozycja;

• zabawa dydaktyczna;

 

*Treści ponadprogramowe

Bibliografia

l. PROGRAM ZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I - III Z EKOLUDKIEM W SZKOLE Halina Kitlińska- Pięta Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK Warszawa 1999 ;

KSZTAŁCENIE INTEGRALNE W KLASACH O -III red. Maria Cackowska WOM Lublin 1998;

MOJA SZKOŁA NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KL. III Kielecka Oficyna Wydawnicza „ MAC" S.A. Kielce 1999;

PROGRAM KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO „ abc l etap edukacji" Janina Korzańska Renata Mreńca Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza Warszawa 1998;

MOJE RACHUNKI MATEMATYKA - KLASA III - Podręcznik część III Jolanta Paliszewska PW'MAC" Kielce 1999;

JĘZYK POLSKI KLASA III-Zeszyt Pracy Ucznia część III red. Czesław Cyrański PW'MAC" Kielce 1999;

 

 

LP

Ogniwa jednostki

Tok pracy

 

Sposoby realizacji

 

Środki dydaktyczne

 

Formy

integracji

treści

Metody

 

Uwagi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czynności wstępne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czynności

organizacyjno-

porządkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Powitanie dzieci.

• Przygotowanie uczniów do zajęć.

• Zaśpiewanie piosenki na

powitanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muzyka,

j.polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktaż,

Ekspresja

Muzyczno-

ruchowa,

Śpiew

 

 

 

 

 

 

 

N: Zaczyna

zabawę.

Przypomina, że

należy zaczynać

każdą zwrotkę

przymiotnikiem.

U: Kontynuują,

wtaczając do

zabawy

kolegów i

koleżanki.

2

Przygotowanie

Podział

uczniów na

grupy.

N: Rozdaje uczniom fragmenty

widokówek z psami.

U: Odnajdują pozostałe elementy,

układają całość, biorą kartoniki z

cyframi według kolejności układania i

siadają przy wyznaczonych stolikach.

U: Dyżurni rozdają punkty do

samooceny oraz teczkę z kartą MOJA

PRACA

• widokówki (5 szt.)

z psami pocięte na

cztery kawałki

• kartoniki z cyframi

od l do 5 zał. Nr l

• punkty do

samooceny i teczki

z kartą/ zał. 8/

j. polski,

środowisko

praktyczne

działanie

uczniów,

obserwacja,

zabawa

dydaktyczna,

instruktaż.

Nauczyciel

przypomina o

zasadach pracy

w grupie,

Zawiadamia o

możliwości

uzyskiwania

punktów za

aktywną i

sumienną pracę.

Grupa, która

pierwsza

ułożyła swój

obrazek

otrzymuje

punkt.

3

Edukacja

polonistyczna

l. Opracowanie

nowego materiału.

 

 

Wyodrębnienie

imienia i

 

 

U: Odczytują imię i nazwisko- Roman

Pisarski, wykreślając co drugą literę

 

 

kartoniki z eliminatką

literową/ zał. Nr 2/- po

 

 

j. polski

 

 

ćwiczenia w

czytaniu,

 

 

U: Wykonują

zadanie w

 

 

 

nazwiska

autora.

ze znajdujących się na stolikach

kartoników. Piszą hasto na kartoniku.

Następnie jeden z uczniów stawia

napis z imieniem i nazwiskiem autora

w wyznaczonym miejscu na półce .

jednej na każdy stolik.

kolorowy napis-

ROMAN PISARSKI

 

praktyczne

działanie

uczniów,

ekspozycja

grupach.

Grupa, która

skończy

najszybciej

otrzymuje

punkt

/N:nakleja go

na karton z

numerem

grupy/

 

Zapoznanie z

sylwetką autora.

U: Odczytują z kartoników zdania

dotyczące autora / żal. Nr 3 /.

Następnie poszczególne grupy

odczytują zdania w kolejności,

przyklejając je jednocześnie na

wyznaczonej planszy. Powstała w ten

sposób notatka biograficzna zostaje

umieszczona obok nazwiska autora.

kartoniki na materiale

samoprzylepnym z

poszczególnymi

zdaniami notatki

biograficznej. Plansza

na umieszczenie

notatki.

j. polski,

plastyka.

ćwiczenia w

czytaniu,

praktyczne

działanie

uczniów,

wytwarzanie,

ekspozycja

Przed

wykonaniem

zadania

uczniowie

zapoznają się

dokładnie z

materiałem na

którym jest

napisane

zdanie.

 

wariant I

Zapoznanie z „

książkami

Romana

Pisarskiego.*

U: Pracują w grupach. Oglądają

książki znajdujące się na stolikach.

Robią notatki.

Przygotowują się do prezentacji

książek w oparciu o otrzymany na

kartkach plan wypowiedzi i pytania

pomocnicze

książki autorstwa

Romana Pisarskiego

oraz wszystkie inne

książki potrzebne do

lekcji, kartki papieru

dla każdej grupy do

robienia notatek. Plan

wypowiedzi i pytania

ukierunkowuj ące

wypowiedź zał. Nr 3

Notatki uczniów,

książki R. Pisarskiego.

j. polski

technika.

drama, ćwicz.

słownikowe,

ekspresja

słowna,

ekspozycja,

obserwacja.

*Wtym

momencie

przebiegu zajęć

przewiduję

realizację

jednego z

wymienionych

wariantów w

zależności od

możliwości

zgromadzenia

środków

dydaktycznych

Zapoznanie z

 

Prezentacja

oglądanych

książek.*

U: Prezentują klasie obejrzane

książki.

I poziom: Drama- rozmowa ucznia z

„książką"- innym uczniem / pytania i

odpowiedzi w zał. Nr 4/.

H poziom; Uczniowie prezentują

książki zgodnie z podanym planem

wypowiedzi/ żal. Nr 4/.

• metryczka

• przypuszczalna zawartość

treściowa na podstawie

przypuszczeń lub własnych

doświadczeń.

książki R. Pisarskiego

j. polski,

technika

drama,

ćwiczenia w

poprawnym

wypowiadaniu

się ekspresja

słowna,

ekspozycja,

obserwacja,

przyswajanie.

książkami R.

Pisarskiego,

prezentacja

oraz wykonanie

wystawy jest

uzależniona od

dostępności

książek. W

przypadku

braku

możliwości

zgromadzenia

książek.

 

Wykonanie

wystawki

książek

Romana

Pisarskiego.*

Każda grupa po zaprezentowaniu

książki odstawia ją na półkę obok

nazwiska i notatki biograficznej.

jak wyżej

j. polski

Ekspozycja,

działanie

 

Swobodne

wypowiedzi na

temat

poznanych

książek*

N: Pyta: która z książek wydaje ci się

najbardziej interesująca?

Dlaczego tak uważasz?

Którą książkę wkrótce przeczytasz?

j. polski

pogadanka

 

Wariant II

Zapoznanie z

utworami R. Pisarskiego.

N: Prosi o wyszukanie w opracowaniach znajdujących się na

stolikach utworów R. Pisarskiego. Pyta: W jaki sposób najłatwiej jest

znaleźć utwór w wypisach?

U: Stwierdzają, że należy się

posłużyć spisem treści. Następnie

robią notatki niezbędne do

prezentacji,

opracowania literackie z utworami R.

Pisarskiego, plan wypowiedzi, tekst z

lukami do

uzupelnienia/zat.4-

uzupetnienie/

jak wyżej

jak wyżej

N: Zwraca uwagę uczniów

na fakt, że w jednej książce

mogąwystąpić

dwa utwory R.

Pisarskiego.

Należy

wówczas

 

 

 

Prezentacja

utworów R.

Pisarskiego.

 

Poziom 1 -podobnie jak w wariancie

numer I / zał. 4- poziom I /

Poziom II - Prezentują utwory zgonie

z planem wypowiedzi / żal. 4-

uzupetnienie.

Poziom III - Uzupełnianie tekstu z

lukami.

 

 

 

wymienić dwa

tytuły.

 

Po każdej

prezentacji

grupy

nagradzane są

brawami i

otrzymują

punkt.

Wykonanie

wystawki

opracowań

zawierających

utwory R.

Pisarskiego.

U: Po zaprezentowaniu utworów

stawiają książki na wystawkę obok

nazwiska autora i notatki

biograficznej.

książki zawierające

utwory R. Pisarskiego.

j. polski

ekspozycja,

działanie

Nawiązanie do

przeczytanej

lektury.

N: Jaką książkę R. Pisarskiego każdy

z was powinien już znać?

U: „O psie, który jeździł koleją,,

N: Prosi, aby wyjąć lektury na ławki.

V: Jeden z uczniów pokazuje napis z

tytułem lektury.

N: Pyta: Dlaczego niektóre litery i

znaki są napisane innym kolorem?

U: Zauważają! analizują trudności

ortograficzne. Następnie napis zostaje

umieszczony na wystawce.

egzemplarze lektury,

napis z tytułem lektury

z zaznaczonymi

trudnościami

ortograficznymi.

j. polski

pogadanka,

ekspozycja,

przyswojenie.

N: Kieruje

spostrzeżeniami

uczniów.

Zapoznanie z

metryczką

książki.

N: Prosi o przygotowanie lektury i

ciche odczytanie informacji z

metryczki.

U: Po cichym zapoznaniu się z

metryczką odpowiadają na pytania

nauczyciela.

N: Pyta: Kto jest autorem?

Kto wykonał Ilustracje?

W którym roku została wydana

książka i przez jakie wydawnictwo?

Nauczyciel zapisuje informacje w

sposób nieuporządkowany.

V: Jeden z uczniów po odczytaniu

metryczki zanosi książkę na wystawę.

egzemplarze lektury

j. polski

ćwiczenia w

czytaniu

tekstu,

poszukiwanie

informacji

przyswajanie,

ekspozycja

N: Ustala z

dziećmi

zapisanie roku

wydania i

nazwy

wydawnictwa

tylko jednego

egzemplarza

książki- tego

który będzie na

wystawie.

4

Ekspresja

muzyczno-ruchowa

Przerwa

śródlekcyjna

N: Prosi uczniów o zrobienie dwóch

rzędów, które będą pociągami.

Wyjaśnia przebieg zabawy w podróż

pociągiem. Dwa pociągi wiozą dzieci

w podróż.- Jak piszemy słowo

„podrdóż"? - Sprawdź w słowniczku

lekcyjnym? N: Sprawdza

przyswojenie wiadomości

ortograficznych z poprzednich zajęć

w trakcie wyjaśniania zasad zabawy.

Pociągi jadą w zupełnie innych

kierunkach. Jeden z nich wiezie

dzieci, drugi bajkowe postacie.

N: Przebiera dzieci z jednego

„pociągu", sprawdzając jednocześnie

wiadomości uczniów.

• Jak piszemy slowo „pociąg"?

• Co znajduje się na początku

każdego pociągu?

• Kto znajduje się w lokomotywie?

• Co jest za lokomotywą?

• Jakie są wagony?

• Co przewożą wagony towarowe?

• Jak piszemy słowo „ przewozić"?

N: W I wagonie towarowym będzie jechał dalmatyńczyk, w II

kogut i inne ptaki, w III czerwony

kapturek , w IV żaba itd.

• Kto będzie stał na peronie ?

U:Udzielają odpowiedzi na pytania.

„Pociąg" wiozący dzieci ustawia się i

śpiewając piosenkę „ Jedzie pociąg z

daleka..." rusza z miejsca. Kiedy

następuje zmiana melodii, rusza

„pociąg" bajkowy.

rekwizyty do zabawy/

przebrania/, kaseta z

nagraniem piosenki R.

Rynkowskiego,

słowniczek tematyczny

z poprzednich zajęć

muzyka,

środowisko,

j. polski

ekspresja

muzyczno-

ruchowa,

śpiew,

przyswajanie,

zabawa

dydaktyczna,

ekspozycja

piosenki

Słowniczek

lekcyjny

związany

tematycznie z

podróżami

znajduje się na

tablicy. Jest to

efekt pracy z

poprzednich

dni.

N: Zwraca

uwagę na

bezpieczeństwo

Umieszcza na

tablicy słowa

trudne

ortograficznie,

które mogą

wystąpić w

czasie zajęć,

* Ten element

występuje w

ciągu całego

dnia, tak jak w

przypadku zajęć wcześniejszych.

5

Edukacja

polonistyczna

Wyodrębnienie

gfównych

postaci i

miejsca akcji

lektury.

 

N: Prosi o wymienienie głównych

bohaterów książki. Zapisuje na tablicy

w sposób nieuporządkowany .

V: Wymieniają psa Lampo,

zawiadowcę stacji, kolejarzy.

N: Prosi o wskazanie miejsca akcji.

II: Wymieniają- Włochy

egzemplarze lektury

j. polski

pogadanka,

przyswajanie

N: Sprawdza

znajomość

lektury.

Umawia się na

czytanie książki

z uczniami,

którzy tego nie

zrobili z

różnych

względów.

Termin czytania

daje na

karteczkach.

Porządkowanie

metryczki

książki,

U: Pracują samodzielnie. Zapisują

informacje zapisane na tablicy w

odpowiednie miejsca w zeszytach

ćwiczeń.

Zeszyty pracy ucznia

cz. III ćwiczenie 3

strona 13

j. polski

ćwiczenia w

czytaniu i

poprawnym

przepisywaniu

tekstu.

6

Edukacja

środowiskowa

Ustalenie

położenia

Włoch na

mapie.

N: Prosi o wyszukanie na stolikach

pomocy niezbędnych do ustalenia

położenia Włoch.

U: Uczniowie wyszukują atlasy , a

następnie szukają Włoch na mapach.

Posługują się również mapką Europy

z poprzednich zajęć. Następnie jeden

z uczniów pokazuje Włochy na dużej

mapie Europy.

duża mapa Europy,

atlasy na każdy stolik.

środowisko,

j. polski

praktyczne

działanie

uczniów,

poszukiwanie

informacji.

W przypadku

trudności

uczniowie

korzystają z

kolorowej mapy

Europy, którą

mają w

teczkach /zał.

Nr9/

 

 

 

Poznawanie

osobliwości

Włoch.

U: Oglądają ilustracje pokazujące

Włochy, wypowiadają się na ich

temat.

N: Co widać na widokówkach?

Co przedstawiaj ą ilustracje?

U: Odpowiadają na pytania

nauczyciela.

N: Zaprasza uczniów do obejrzenia

filmu pokazującego osobliwości

stolicy Włoch- Rzymu.

U: Oglądają film, a następnie

wypowiadają się na temat jego treści.

widokówki i ilustracje

przedstawiające

Wiochy, fragment

filmu pt. „ Rzym-

wieczne miasto"

środowisko,

j. Polski

pogadanka,

ćwiczenia

słownikowe,

ekspozycja,

przeżywanie

N: Pomaga

uczniom w

przypadku

tmdności

podczas

omawiania

ilustracji.

N: Koordynuje

pracę

uczniów.Podcz

as oglądania

filmu, krótko

komentuj e j ego

treść.

Gromadzenie

informacji o

Włoszech .

U: Otrzymują mapy Włoch oraz

krótkie informacje na temat rysunku.

Odczytują głośno tekst.

N: Prosi uczniów o zapoznanie się z

poleceniem nr l na karcie pracy .

U: Głośno odczytują tekst.

N: Prosi o wybranie książek, które

pomogą uczniom w uzyskaniu

potrzebnych informacji.

U: Wybierają materiały źródłowe i

uzupełniają karty. Następnie

odczytują głośno wykonaną pracę.

Odszukują na mapie stolicę Włoch.

Kolorują flagę Włoch.

mapka Włoch/ zał. Nr

5 /, karty pracy dla

każdego ucznia / zał.

Nr 6 /, książki

zawierające informacje

na temat Włoch., duża

mapa Europy.

j. polski,

środowisko

instruktaż.roz

wiązywanie

problemu,

poszukiwanie

informacji

*

Przerwa

śniadaniowa

Przygotowanie

i jedzenie II

śniadania

N: Ogłasza porę na śniadanie.

U: Wychodzą, myją ręce i wracają do

sali. Jedzą śniadanie przy stolikach.

N: Zwraca uwagę uczniów na kulturę

zachowania przy stole oraz prowadzi

z uczniami rozmowę na tematy

dowolne.

 

 

 

* Bez względu

na tok zajęć

uczniowie po

dwóch

godzinach jedzą

II śniadanie.

Jest to zwyczaj

praktykowany w klasie od

dwóch lat.

Śniadanie trwa

10 minut.

 

7

Edukacja

środowiskowa

Przerwa

śródlekcyjna

wariant I*

N: Proponuje uczniom obejrzenie

filmu pokazującego ciekawostki

dotyczące Włoch.

U:

l. Słuchaj ą brzmienia języka

włoskiego- snuj ą przypuszczenia

dotyczące sensu wypowiedzi.

2. Oglądają wioską mapę pogody i

określają kierunki na mapie.

3. Oglądaj ą włoski dworzec

kolejowy- porównują z oglądanym

podczas wycieczki.

4. Obserwują sytuację na włoskich

drogach i stwierdzają, że we

Włoszech również istnieją

problemy komunikacyjne.

Obserwują ruch uliczny.

fragmenty audycji z

telewizji włoskiej

j. polski,

środowisko

ekspozycja,

obserwacja,

przeżywanie

• Realizacja

tego punktu

jest

uzależniona

od

dostępności

środków. W

przypadku

trudności z

ich

zgromadzeni

em w trakcie

przerwy

będzie

realizowany

wariant II.

W trakcie

oglądania

filmu

odbywa się

konwersacja

i wymiana

uwag, gdyż

komentarz

telewizyjny

jest w języku

włoskim,

którego

dzieci nie

rozumieją.

Wariant II-

Zabawa dydaktyczna

N: Proponuje uczniom zabawę w

odgadywanie wyrazów. Zaczyna zdanie, a uczniowie je kończą.

• Przyjechałam z Anglii, chcę

zwiedzić stolicę. Dokąd mam

kupić bilet?

• Jestem Warszawianką i mieszkam

w stolicy......

• Chcę zwiedzić stolicę Francji.

Dokąd planuję podróż? itd.

 

j. polski,

środowisko

ćwiczenia

słownikowe, zabawa

dydaktyczna,

przyswajanie

N: W trakcie

zabawy zwraca uwagę uczniów

na pisownię

wielkiej litery w

nazwach miast i

państw.

 

8

Edukacja środowiskowa

Zaznaczanie miast na mapie

Włoch.

N: Prosi o zapoznanie się z poleceniem nr 2 z karty pracy.

U: Odczytują głośno polecenie i

udzielają odpowiedzi na pytanie

znajdujące się na końcu.

Następnie wykonuj ą polecenie-

wpisują pierwsze litery nazw miast na

mapie.

karta pracy zał. Nr 6

j. polski, środowisko

praktyczne działanie

uczniów,

instruktaż,

ćwiczenia w

czytaniu

Zwrócenie uwagi na

wpisywanie

wielkich liter w

sposób czytelny

i w pewnej

odległości od

zaznaczonych

krzyżyków.

9

Edukacja

polonistyczna

Nawiązanie do

lektury

N: Sprawdza znajomość lektury.

Pyta:

• Co najbardziej lubił robić Lampo?

• Jakie miasta odwiedził?

• Sprawdź czy na mapie są

zaznaczone te miasta.

U: Odpowiadają na pytania

nauczyciela.

Karty pracy- mapa

j. polski,

środowisko

pogadanka,

poszukiwanie

informacji

Sprawdzenie

prawidłowości

zaznaczenia

miast.

Przypomnienie

o terminie

czytania

lektury.

10

Edukacja

matematyczna

Szacowanie,

mierzenie i

obliczanie

odległości.

N: Jakie trasy pokonywał Lampo?

U: Trasy kolejowe.

N: Jak sądzisz ile kilometrów pokonał

Lampo np. z Mediolanu do Genui itd.

V: Szacują przypuszczalne odległości

i zapisują na kartkach szacowane

odległości.

N: Prosi o zapoznanie się z

poleceniem nr3 na karcie pracy.

U: Odczytują głośno polecenie .

N: Sprawdza rozumienie polecenia, a

następnie prosi o wykonanie.

U: Odczytują głośno wyniki pomiaru,

które zapisali w tabelce.

N: Prosi o odczytanie polecenia nr 4 i

sprawdza rozumienie polecenia.

U: Analizują głośno treść polecenia i

dokonują obliczeń. Następnie

mapka Włoch, karty

pracy polecenie nr 3,

linijki, kartki do

obliczeń

pomocniczych.

 

j. polski,

środowisko,

matematyka

problemowa,

praktycznego

działania

uczniów

Nauczyciel

podaje

możliwości

różnych tras

podróży.

Sprawdza

dokładność

pomiarów

długości na

mapie.

Porównywanie

odległości.

odczytuj ą wyniki obliczeń.

N: Pyta: która trasa jest najdłuższa?

Która trasa jest najkrótsza?

Porównajcie swoje przypuszczenia z

odległością rzeczywistą. Kto

oszacował prawidłowo? Kto się

pomylił? 0 ile kilometrów? Czy

potrafisz obliczyć?

 

 

 

jak wyżej

 

 

 

jak wyżej

 

 

 

jak wyżej

 

 

 

Uczniowie

obliczają o ile

się pomylili

jeżeli liczba

kilometrów

oszacowanych

odległości nie

jest większa niż

1000.

Rysowanie i

obliczanie

długości

łamanej

otwartej.

N: Lampo pewnego dnia zwiedził

kilka miast. Zrobił to w takiej

kolejności: Wenecja - Mediolan-

Piombino.

Narysuj ołówkiem trasę w takiej

kolejności.

• Z czego składa się ta trasa?

• Ile ma odcinków?

• Wymień ich nazwy.

• Co powstało z odcinków trasy?

• Oblicz rzeczywistą długość tej

łamanej.

• Ile to kilometrów?

U: Wykonują rysunki, odpowiadają

na pytania nauczyciela, dokonują

obliczeń. Zauważają, że trasa

podróży psa Lampo składa się z

odcinków, które tworzą łamaną

otwartą.

jak wyżej

środowisko,

matematyka

praktycznego

działania,

obserwacja,

rozwiązywa­nie

problemów

Rysowanie i

obliczanie

długości

łamanej

zamkniętej.

N: Lampo zwiedził innego dnia kilka

innych miast. Narysujcie ołówkiem

zgodnie z poleceniem. Najpierw

odwiedził Oenuę, potem Turyn, a na

końcu Mediolan. Z Mediolanu udał

się ponownie do Genui,

• Z ilu odcinków składała się podróż

psa Lampo?

• Co utworzyły odcinki?

• Jaka powstała figura?

• Jaka jest długość trasy?

U: Stwierdzaj ą. że trzy odcinki

utworzyły łamaną zamkniętą. Powstał

w ten sposób trójkąt.

jak wyżej

jak wyżej

praktycznego

działania,

rozwiązywa­

nie

problemów,

obserwacja

Jest to

ćwiczenie

przygotowujące

do obliczeń

obwodu

trójkąta.

Porównywanie

długości

łamanych.

N: Pyta: Która trasa psa Lampo była

dłuższa? 0 ile kilometrów?

U: Obliczają! odpowiadają na pytania.

jak wyżej

matematyka

Uczniowie

posługują się

własnymi

obliczeniami.

11

Praca domowa

Objaśnienie

zadania dla chętnych,

N: Objaśnia ,iż chętni uczniowie

zaplanują podróż psa Lampo inną niż planowane na lekcji, obliczą długość

trasy i zapiszą na karcie.

karty pracy

j, polski,

matematyka, środowisko

instruktaż,

obserwacja, przyswojenie

Nauczyciel

objaśnia, że miasta mogą się

powtarzać

jednak

kolejność tras powinna być

inna niż na

lekcji

Objaśnienie zadań dla

wszystkich

uczniów.

N: Prosi o otworzenie zeszytu pracy ucznia na stronie 3. Objaśnia zadanie

nr l, a następnie zadanie 3 ze strony

4.

U: Czytają treść zadań i zgłaszają

ewentualne pytania.

Zeszyt pracy ucznia część 3

pogadanka

12

Edukacja

techniczno-

polonistyczna

Ustalenie

związku

ilustracji z

treścią lektury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N: Prosi uczniów o obejrzenie

ilustracji, pyta:

• Co przedstawią ilustracje?

• Dlaczego ilustrator wykonał ją w

taki sposób?

• Jakie elementy powinna zawierać

ilustracja w książce?

U: Stwierdzają że ilustracja powinna

być związana z treścią książki. Pies w

czapce kolejarza i lokomotywa

pasują do lektury ze względu na treść

i tytuł.

Ilustracje do

wykonania okładki

książeczki zał. Nr7.

j. polski,

plastyka

pogadanka,

obserwacja,

ekspozycja

 

Wykonanie

książeczki.

Analiza

zadania.

N: Z jakich części zbudowana jest

książka ?

U: Wymieniają okładkę, kartki,

materiały łączące kartki itd.

N: Czy okładka i strony książki są

takie same?

U: Stwierdzają że okładki są

zazwyczaj z innego papieru , żeby się

nie niszczyły.

N: W jaki sposób okładki są

połączone ze stronami książki?

U: Zauważaj ą że są klejone lub

zszywane.

N: Wkrótce będziemy opowiadać

przygody psa Lampo i będziemy sami

bawić się w ilustratorów. Dlatego

nam również przyda się specjalna

książeczka do takiej zabawy i dzisiaj

ją sobi wykonamy. Będzie to

książeczka do ilustrowania przygód

psa Lampo.

• Z jakiego materiału my wykonamy

okładkę naszej książeczki?

• Z jakiego materiału wykonamy

strony książeczki?

• W jaki sposób połączymy strony i

okładkę?

• Jak myślicie co powinno się

znaleźć na okładce?

U: Wysuwają pomysły w oparciu o

własne doświadczenia i zgromadzone

materiały.

Książki przygotowane

do zajęć

j. polski,

środowisko,

technika

jak wyżej

 

 

 

 

 

 

 

 

pogadanka,

poglądowa,

bezpośrednia

obserwacja,

pokaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie

wykonują pracę

niezbędną do

następnych

zajęć z lekturą.

Podobną pracę

wykonywali

podczas

omawiania

lektury pt.

„ Oto jest

Kasia"

Planowanie

pracy.

• •• N: Od czego waszym zdaniem

powinniśmy zacząć naszą pracę?

U: Z pomocą nauczyciela ustalają

kolejność wykonywania czynności.

• dobranie materiałów;

• wycięcie stron i okładki;

• wykonanie otworów dziurkaczem;

• wykonanie dowolną techniką ilustracji na okładkę; • napisanie tytułu; • związanie wstążeczką; N: Zwraca uwagę na bezpieczeństwo podczas pracy, bezpieczne

posługiwanie się narzędziami.

Informuje o kryteriach oceny:

estetyka, staranność wykonania, zaangażowanie.

2 kartony z bloku

rysunkowego,

kolorowy karton z

bloku technicznego,

kalka, kartoniki do

kalkowania z

wizerunkiem psa

Lampo/ zał. Nr 7/, czarny flamaster, kredki ołówkowe, cienka wstążeczka, klej, nożyczki, dziurkacz.

technika,

środowisko,

j. polski,

plastyka

pogadanka,

obserwacja,

rozwiązywa­

nie

problemów,

praktyczne

działanie

 

Nauczyciel

dokonuje

pokazu

materiałów oraz

przypomina

sposób

wycinania stron

i okładki. Zwraca uwagę na związek precyzyjnego składania kartek z estetyką.

Wykonanie zadania

U: Wykonują pracę zgodnie z planem znajdującym się na tablicy. N: Nadzoruje pracę uczniów, udziela

pomocy i instrukcji podczas używania

dziurkacza.

 

 

wytwarzanie pracy, praktyczne działanie

 

Omówienie prac

U: Wypowiadają się na temat wykonanych prac i trudności jakie napotkali. Oceniają prace wykonane przez innych uczniów.

N: Kieruje wypowiedziami, wyróżnia prace wykonane najstaranniej.

U: Ustawiają swoje prace na

wystawce- przygotowują na kolejne

zajęcia.

prace uczniów

j. polski, technika

ćwiczenia w wypowiadaniu się, ekspozycja

prac,

instruktaż

Uczniowie dokonują porządkowania stolików po zakończeniu

wycinania w

zależności od

tempa pracy w

grupach.

Otrzymują

punkty w

zależności od

sposobu pracy

podczas

wykonywania

zadania i

porządku na

stolikach.

Uczniowie,

którzy skończą

pracę dokonują

samooceny i

wklejają punkt

do karty.

Uczniowie,

którzy nie

zakończyli

pracy kończą ją

w domu.

13

Podsumowanie dnia

Wypowiedzi

uczniów.

Rozmowa w kręgu.

U: Siadają w kręgu i odpowiadają na

pytania nauczyciela w sposób

zróżnicowany, swobodny, zgodny z

odczuciami. Grupowi mają przy sobie

kartony z punktami uzyskanymi przez

grupę.

• Który moment w dzisiejszych

zajęciach najbardziej wam się

podobał i dlaczego?

• Co sprawiło wam trudności?

• Co nowego poznaliście. Czego się

nauczyliście? 0 czym się

dowiedzieliście

kartoniki z punktami

uzyskanymi przez

grupę.

j. polski,

środowisko

pogadanka

Nauczyciel

zwraca uwagę

na uzasadnianie

wypowiedzi.

Ocena pracy

U: Wypowiadają się zgodnie z

własnymi odczuciami. Następnie liczą

punkty zebrane przez grupę.Dokonują

oceny pracy w grupach, wyłaniają

grupy, które zebrały największą liczbę

punktów i umieszczają kartony na

tablicy „NAT.

kartony z punktami,

które grupy zbierały w

trakcie zajęć.

pogadanka,

ekspozycja,

działanie

Nauczyciel

wspólnie z

uczniami

dokonuje oceny

pracy

poszczególnych

grup. Chwali

sposób pracy

uczniów.

Informuje

uczniów, że

pierwszy etap

wykonania

książeczek

przyniósł

świetne efekty,

jednak

szczegółowej

oceny dokona

po całkowitym

zakończeniu

pracy, dlatego

uczniowie

muszą się dalej

starać tak

doskonale

pracować.

14

 

Praca domowa

N: Przypomina uczniom o uprzednio

zadanej pracy.

Przypomina o obowiązku

przyniesienia lektury.

 

 

instruktaż

 

 

 

 

Kształcenie zintegrowane w pigułce” – scenariusz zajęć przeprowadzonych przez Magdalenę Kwiatkowską

w klasie III a 14 maja 2004r.

 

UWAGI:

·        zajęcie koleżeńskie przeprowadzam dla nauczycieli uczących w klasach IV-VI, aby zaznajomić ich z systemem pracy w klasach młodszych             i moimi uczniami, którzy po wakacjach przejdą do następnego etapu kształcenia.

·        W piątki moja klasa uczy się 4 godziny, ale ze względów organizacyjnych zajęcia pokazowe trwają tylko 45 minut.

·        W dniu 14 maja pozostałe 3 godziny poświęciliśmy na samodzielne przeczytanie tekstu opisującego dzień młodego jelonka i przeredagowanie go na opowieść łani, rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających wykonywania działań w zakresie 10000 na wyrażeniach mianowanych           i utrwalenie piosenki „Papużki nierozłączki”.

 

Temat ośrodka: Majowe nowiny i nowinki.

Temat dnia: Zwierzęta i ich dzieci.

Czas zajęć : 45 minut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Zapis w dzienniku lekcyjnym: Poszerzanie i utrwalanie wiadomości o zwierzętach. Zapoznanie z wierszami Jana Brzechwy i układanie do nich własnej kompozycji melodycznej. Działania na liczbach wielocyfrowych (kolejność wykonywania działań). Rozwiązywanie zadania metodą kruszenia. Rysowanie portretu jelenia z uwzględnieniem charakterystycznych cech.

Cele zajęć:

 

Uczeń:

§        rozumie różnice w budowie oraz  trybie życia ptaków i ssaków

§        rozróżnia niektóre gatunki ptaków i ssaków na podstawie opisu, fotografii

§        czyta z naturalną intonacją wiersze o zwierzętach

§        zna wybrane wiersze Jana Brzechwy

§        zapisuje w sposób poprawny tytuły utworów

§        improwizuje własne melodie do utworów poetyckich

§        mnoży, dzieli, odejmuje i dodaje liczby wielocyfrowe pamiętając o kolejności wykonywania działań

§        buduje  logiczne pytania do podanej treści zadania tekstowego

§        odwzorowuje portret jelenia (byka lub łani) uwzględniając charaktery-styczne cechy i zachowując właściwe proporcje

 

 Wykorzystane podręczniki:

 

M.Piotrowska, M.Szymańska „Już w szkole” 3 (podręcznik semestr drugi)

M.Piotrowska, M.Szymańska „Już w szkole” 3 (ćwiczenia część czwarta)

K.Bielenica, M.Bura, M.Kwil „Już w szkole” 3 ( matematyka część czwarta)

 

oraz lektura „Brzechwa dzieciom”

 

 


Rodzaje edukacji         i ogniwa zajęć

Sytuacje dydaktyczne

Środki dydaktyczne

Strategie          i metody

Formy organizacyjne

Uwagi

Czynności organizacyjne

1. Powitanie przybyłych gości

 

 

 

Wprowadzenie tematu zajęć

 

Edukacja polonistyczna

2. Wzorowe odczytanie przez wybranych uczniów 5 wierszy J.Brzechwy

3.Odgadnięcie przez słuchaczy tytułów wierszy potwierdzone przez czytającego pokazaniem kartki z napisem.

4. Odgadnięcie tematyki zajęć

 

Wiersze J.Brzechwy „Lis”, „Dzik”, „Żubr”, „Miś”, „Wilk”, kartki z nazwami zwierząt (lis, wilk, dzik, żubr, miś)

 

E – ekspozycja dzieła

P- zagadka

Wybrane dzieci wcześniej były poinformowane

 

Praca zbiorowa i indywidualna

Kartka „miś” ma na odwrocie napis „niedźwiedź”

Utrwalenie i zastosowanie wiedzy

Edukacja polonistyczna

5. Podpisanie wierszy tytułami z użyciem wielkiej litery          i cudzysłowu ( str.24 ćw.4)

Ćwiczenia „Już w szkole” (cz.4) s.24

O- przepisywanie z utrudnianiem

Praca indywidualna

Improwizacja rytmiczna i melodyczna

Edukacja muzyczna

6. Ułożenie i zaprezentowanie rytmu lub melodii do wybranego wiersza.

 

E – improwizacja rytmiczna i melodyczna

Praca indywidualna

Podział grupy na zespoły

Edukacja matematyczna

7. Wyliczenie działań w jednym zapisie (utrwalenie kolejności wykonywania działań).

8. Odczytanie rozwiązań, podział uczniów na grupy zależnie od wysokości otrzymanego wyniku.

 

Działania dla każdego ucznia (zał.1.)

O- wykonywanie obliczeń (pisemnie i pamięciowo)

Praca indywidualna zróżnicowana

Stworzenie sytuacji  problemowej

 

9. Przydzielenie każdej grupie zadania: przedstawcie kolegom w dowolny sposób dane zwierzę.

 

 

Kartki z nazwami zwierząt: „kret”, „bocian”, „bażant” „kukułka” „lis”

 

 

 

Rozwiązanie problemu

Edukacja polonistyczna            i środowiskowa

 

10. Wykonanie zadania: przeczytanie informacji o danym zwierzęciu i ustalenie sposobu przedstawienia jej  pozostałym uczniom (wg pomysłu dzieci)

 

Ćwiczenia „Już w szkole” (cz.4) s.25 i 26

 

A,O- przeczytanie ze zrozumieniem i zapamiętanie informacji

P- ustalenie sposobu rozwią-zania problemu

 

Praca zespołowa

 

Weryfikacja rozwiązań

 

11. Pokaz sposobu wykonania zadania (każda z 5 grup). Zawieszenie na tablicy nazw zwierząt.

12. Wklejenie ilustracji w odpowiednich miejscach jako dowód prawidłowego rozwiązania zadania.

 

 

 

 

Ćwiczenia „Już w szkole” (cz.4) s.25

 

 

E- ekspresja słowna i ruchowa

O - etykietowanie

 

Praca zespołowa

 

Praca indywidualna

Porządkowanie i utrwalenie wiadomości

Edukacja środowiskowa

13. Podział zawieszonych nazw zwierząt na 2 grupy (ptaki, ssaki).

14. Uzasadnienie podziału przez przypomnienie charakterys-tycznych cech  ptaków i ssaków..

Kartoniki z nazwami wymienianych zwierząt  (wyżej wymienione)

O – segregowanie

 

O -  przypomnie-nie wiadomości przyrodniczych

Praca zbiorowa

Zabawa ruchowa

15. Naśladowanie (ruchem) ptaków i ssaków po usłyszeniu ich nazwy.

 

 

E- ekspresja ruchowa

Praca zbiorowa

Stworzenie sytuacji problemowej

Edukacja matematyczna

16. Zapoznanie z treścią zadania tekstowego pozbawionego pytania: W trzech norach urodziły się po 4 lisięta, a dwie wilczyce miały aż po 5 szczeniąt.

17. Dostrzeżenie braku pytania.

Treść zapisana na tablicy

O- czytanie ze zrozumieniem

 

P- rozwiązywanie zadania metodą kruszenia

Praca zbiorowa

Rozwiązanie problemu

Edukacja matematyczna

18. Próba stworzenia wielu możliwych pytań (wszystkie propozycje zostają zapisane na tablicy).

 

P- rozwiązywanie zadania metodą kruszenia

Praca indywidualna

Weryfikacja rozwiązań

Edukacja matematyczna

19. Wykluczenie pytań, które nie pasują do treści zadania. Rozwiązanie poszczególnych zadań.

 

P- rozwiązywanie zadania metodą kruszenia

Praca zbiorowa

Wprowadzenie do kolejnej części zajęć

Edukacja plastyczna

20. Rysowanie wg wzoru portretu jelenia z zachowaniem proporcji charakterystycznych elementów.

Wzór kolejnych etapów wykony-wania rysunku, kartki, ołówki

O- rysowanie wg wzoru

Praca indywidualna

Po przerwie przeczytanie i omówienie tekstu o małym jelonku

 

 

ZAŁĄCZNIK 1.

Działania dla każdego ucznia (do punktu 7)

10 000 × 2 – 5 000 × 4 + 1 =       

100 × 5 – 500 + 1 =

3 000 – 3 × 1 000 + 5 =

3 × 300 – 900 + 5 =

2 × 2 000 – (3 000 + 1 000) + 2 =

2 × 200 – 400 + 2 =

4 × 500 + 2 × 1 000 + 3 =

4 × 200 – 800 + 3 =

6 × 2 000 – 300 × 40 + 4 =

4 × 100 – 400 + 4 =

 


 

ZAJĘCIA ZINTEGROWANE W KLASIE IIIa PRZEPROWADZONE 9.03.2004r. PRZEZ MAGDALENĘ KWIATKOWSKĄ

 

KRĄG TEMATYCZNY : Historia i legendy z naszej przeszłości.

TEMAT DNIA : Dlaczego warto poznać przeszłość i jak to można zrobić?

 

Zapis w dzienniku: Wyjaśnienie pojęć „archeolog”, „archeologia” na podstawie tekstu W.Widłaka „Archeologia”. Układania dialogu z gotowych elementów. Obliczenia z zastosowaniem dawnych jednostek miar: „tuzin”, „mendel”.

Wykonanie i ozdabianie naczyń z plasteliny wg wzoru i w oparciu o instrukcję – zachowanie proporcji.

 

Cele lekcji:

Uczeń:

·        wie dlaczego warto poznawać przeszłość

·        zna pojęcia „archeolog”, „archeologia”,  „tuzin”, „mendel”

·        potrafi odnaleźć odpowiedź na pytania po jednokrotnym przeczytaniu tekstu

·        potrafi stworzyć dialog dobierając pytania i odpowiedzi

·        umie dokonać pamięciowych obliczeń (iloczyny w zakresie 100 i mno-żenie liczby jednocyfrowej przez pełne dziesiątki)

·        zna i stosuje zasadę przeliczania tuzina mendla na sztuki

·        potrafi lepić z plasteliny (wg podanego wzoru i w oparciu o instrukcję) zachowując proporcje

·        umie ozdobić ulepiankę przez wyciskanie wzoru (przewiduje efekt swoich działań)

 

Czas trwania zajęć: 90 minut (pozostały  po przerwie czas poświęciliśmy na rozwiązywanie zadań tekstowych, wyjaśnienie pracy domowej z matematyki i zabawy ruchowe ze współzawodnictwem).

 

 

Wykorzystane podręczniki:

M.Piotrowska, M.Szymańska „Już w szkole” 3 (podręcznik semestr drugi)

M.Piotrowska, M.Szymańska „Już w szkole” 3 (ćwiczenia część trzecia)

K.Bielenica, M.Bura, M.Kwil „Już w szkole” 3 ( matematyka część trzecia)


Rodzaje edukacji         i ogniwa zajęć

Sytuacje dydaktyczne

Środki dydaktyczne

Strategie          i metody

Formy organizacyjne

Uwagi

Czynności organizacyjne

 1. Powitanie przybyłych gości
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Kontrola pracy domowej.

 

 

Praca zbiorowa

Wprowadzenie tematu zajęć

 

Edukacja polonistyczna

 i matematyczna

 1. Rozwiązanie zadania w postaci rozsypanki matematyczno-sylabowej (dzieci obliczają działania, układają w kolejności rosnącej wyników i odczytują wyraz „archeologia” złożony z zapisanych na odwrocie sylab).
 2. Wyjaśnienie pojęć „archeolog”, „archeologia” na podstawie posiadanej przez uczniów wiedzy (etapami: każdy sam, w zespołach 2 i 4-osobowych).

Zróżnicowane rozsypanki dla każdego ucznia (zał.1)

 

O – obliczanie, porzadkowanie

 

 

 

P- tworzenie definicji metodą kuli śnieżnej

Praca indywidualna zróżnicowana

 

 

Praca indywidualna,  zespołowa i zbiorowa

Poszukiwanie wiedzy

 

Edukacja polonistyczna

 1. Zapoznanie z tekstem W.Widłaka „Archeologia” – czytanie przez nauczyciela i wybranych uczniów.

 

 1. Ponowne wyjaśnienie pojęć (rozszerzone) i zapis definicji (przepisywanie z uzupełnianiem).

 

„Już w szkole” (podr. s. 22-23)

 

zróżnicowany tekst z lukami (zał.2)

E,A – ekspozycja dzieła, poznanie wiadomości

P,O- tworzenie definicji, uzupełnianie luk

Praca zbiorowa

 

 

Praca zbiorowa

Zabawa ruchowa

8.      Naśladowanie ruchem czynności archeologa po usłyszeniu ich nazwy.

 

 

E- ekspresja ruchowa

Praca zbiorowa

Porządkowanie, zastosowanie             i utrwalenie wiado-mości

Edukacja środowiskowa

i polonistyczna

 1. Rozpoznawanie dawnych przedmiotów i segregowanie ich zależnie od przeznaczenia.

 

 1. Ułożenie rozmowy „Wywiad z archeologiem” (dodanie odpowiedzi do gotowych pytań). Przypomnienie zasad zapisywania dialogu.
 2. Odczytanie w parach powstałego dialogu.

zdjęcia dawnych przedmiotów (s.29 ćw.2)

 

s.30 ćw.4

O- segregowanie

 

 

P- uzupełnianie tekstu

 

O – czytanie ról

Praca zbiorowa

 

 

Praca indywidualna

 

Praca zespołowa

 

Zadanie pracy domowej

 1. Zadanie pracy domowej i jej wyjaśnienie: Dokończ dialog (ułóż jeszcze 3 pytania i 3 odpowiedzi).

 

 

 

Wprowadzenie i zastosowanie wiadomości w praktyce

Edukacja matematyczna

 1. Wprowadzenie i wyjaśnienie dawnych jednostek miary: „mendel”, „tuzin” Przypomnienie pojęcia: „kopa”.
 2. Zamiana tych jednostek na sztuki, dzielenie zbioru guzików na tuziny i mendle.

Matematyka (s.23)

 

 

60 guzików

Matematyka (s.24)

A – poznanie i utrwalenie wiadomości

O- zastosowanie wiedzy w rozwiązywaniu zadań teoretycz-nych i praktycz-nych

Praca zbiorowa

 

 

 

Praca indywidualna

Stworzenie sytuacji problemowej.

 

 1. Podanie tematu pracy plastycznej „Dawne naczynia odkryte przez archeologów”.

 

 

 

 

 

Propozycje rozwiązań.

Edukacja plastyczno-techniczna

 1. Podawanie przez uczniów pomysłów wykonania zadania.
 2. Odczytanie instrukcji i obejrzenie wzoru dawnych naczyń.

 

 

s.31 ćw.5, ilustracje przedstawiające amfory i misy

 

P- tworzenie teoretycznych rozwiązań

P,O- posługiwanie się instrukcją

Praca zbiorowa

 

 

Praca indywidualna

Wykonanie zadania i weryfikacja

Edukacja plastyczno-techniczna

 1. Ulepienie podobnych naczyń z plasteliny i ozdobienie ich poprzez wyciskanie wzorów za pomocą różnych przedmiotów.
 2. Omówienie i ocena prac, sporządzenie wystawki.

plastelina, podkła-dki, różne przybo-ry szkolne

napis (tytuł wys-tawki) „Odkrycia  archeologiczne”

O- praktyczne działanie

 

O,E- ekspozycja i ocena wytworów

Praca indywidualna

 

Praca zbiorowa

Zakończenie zajęć

 1. Podsumowanie zajęć w kręgu poprzez ustne kończenie zdań.

Dzisiaj na lekcji dowiedziałem się, że ..... Najbardziej podobało mi się ..... (itp.)

 1. Pożegnanie gości i wyjście na przerwę.

 

O,E – test niedokończonych zdań

Praca zbiorowa


 

ZAŁĄCZNIK 1.

Każdy uczeń otrzymał 4 kartki. Na jednej ich stronie były sylaby „ar”, „che”, „o”, „log”, a na drugiej działania do wyliczenia (o różnym stopniu trudności):

 

2 × 1 =         

4 × 5 =

6 × 6 =

7 × 10 =

6 × 6 =

7 × 10 =

8 × 10 =

9 × 9 =

6 × 7 =

7 × 9 =

4 × 20 =

10 × 10 =

7 × 6 =

9 × 8 =

7 × 20 =

5 × 30 =

 

 

ZAŁĄCZNIK 2.

 

Archeologia to ............... badająca najdawniejsze.......... na podstawie odkrytych ............................ lub ich części. Archeolog to ......................... zajmujący się takimi badaniami.

 

(nauka, naukowiec, dzieje, przedmioty)

 

Archeologia to ............... badająca najdawniejsze dzieje na podstawie odkrytych ............................ lub ich części. Archeolog to ......................... zajmujący się takimi badaniami.

 

(nauka, przedmiotów, naukowiec)

 

Archeologia to ............... badająca najdawniejsze dzieje na podstawie odkrytych przedmiotów lub ich części. Archeolog to ......................... zajmujący się takimi badaniami.

 

(nauka,  naukowiec)


 

 

 

 

 


SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH KOLEŻEŃSKICH

DLA GRUPY O „C”

 

OPRACOWANY PRZEZ MGR MARTĘ MAJCHRZAK

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBARTOWIE

 

TEMAT OŚRODKA: ZIMA WOKÓŁ NAS

TEMAT DNIA: ZIMOWE ZABAWY

 

CELE OGÓLNE

Dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, wyciąganie przez dzieci wniosków i uogólnień dotyczących prawidłowego zachowania podczas zabaw na śniegu i lodzie.

 

CELE OPERACYJNE

Uczeń:

·      potrafi dokonać poprawnej analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej prostych wyrazów: sanki, narty ,bałwan,

·      potrafi dobierać wyrazy do obrazka,

·      potrafi ustalić związek przyczynowo – skutkowy między obrazkami historyjki,

·      potrafi wymienić zabawy zimowe,

·      potrafi zachować bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych,

·      rozwiązuje zagadki o tematyce zimowej,

·      potrafi rozwiązywać zadania tekstowe,

·      potrafi wycinać, składać i sklejać karton,

·      potrafi bezpiecznie posługiwać się nożyczkami,

·      doskonali sprawność motoryczną poprzez zabawy ruchowe,

·      reaguje na umówione sygnały dźwiękowe,

·      dobrze współdziała w zespole,

·      umie zaśpiewać poznaną piosenkę i zilustrować ją ruchowo.

 

 

Rodzaje edukacji

Kluczowe kompetencje

Sytuacje dydaktyczne

Środki dydaktyczne

Metody nauczania

Forma pracy

Część wstępna

Edukacja muzyczna

Budzenie więzi międzyludzkich

1.    Czynności organizacyjno – porządkowe.

Ø     Powitanie dzieci.

Ø     Ilustracja ruchowa piosenki pt. „Zima”.

Nauczycielka włącza nagranie piosenki z kasety. Dzieci naśladują padający śnieg i jazdę na sankach.

 

 

 

Kaseta z nagraniem

 

E – przeżywanie

E – ekspresja ruchowa

zbioro-wa

Edukacja polonis -tyczna

Świadome używanie języka jako narzędzia porozumiewania się między ludźmi

2.    Nawiązanie do tematu dnia.

Ø  Co robiliście wczoraj po powrocie ze szkoły?

 

 

P – pogadanka

zbioro-wa

Część właściwa

Edukacja polonis -

tyczno

- środo -wiskowa

Zdobywanie wiedzy i umiejętności

 

Prezentowanie własnego punktu widzenia

3.    Segregowanie obrazków ze względu na przedstawioną tematykę: zima, lato.

Ø  Uczniowie zostają podzieleni na 2 zespoły (podział dokonany losowo, uczniowie losują znaczki). Na środku sali 2 duże obręcze. Nauczycielka pokazuje napis „ZIMA”. Dzieci odczytują i ustawiają się przy tym napisie. Nauczycielka pokazuje drugi napis „LATO”. Dzieci odczytują i ustawiają się przy tym napisie, zgodnie z wylosowanym znaczkiem.

-       Każdy zespół wybiera obrazki pasujące do jego napisu.

I grupa – wybiera obrazki pasujące do napisu „ZIMA”
II grupa – wybiera obrazki pasujące do napisu „LATO”

Ø  Pogadanka w grupach.

-       Dlaczego wybraliście takie obrazki?

-       Co lubicie robić zimą?

Obrazki,

Załącznik nr 1

 

Obręcz

 

Znaczki dla każdego dziecka

O – działania praktycz-nego

 

 

 

 

 

 

 

P – pogadanka problemowa

grupo-

wa

Edukacja

polonis –

tyczna

Zdobywanie wiedzy i umiejętności

 

Świadome używanie języka jako narzędzia porozumiewania się między ludźmi

4.    Omówienie historyjki obrazkowej pt. „Pomysłowy Azor”.

Ø  Nauczycielka przypina I obrazek:

-       Co dzieje się na tym obrazku?

Ø  Nadamy imiona dzieciom: imię dziewczynki zaczyna się na głoskę „a” – ALA, imiona chłopców na głoskę „k” i „m” – KUBA i MAREK, a imię psa na taką samą głoskę , jak imię dziewczynki – AZOR.

Ø  Uczniowie opowiadają I ilustrację

Historyjka obrazkowa pt. „Pomysłowy Azor”

Załącznik nr 2

Paski z imionami dzieci i psa

 

P – pogadanka problemowa

zbioro-wa

Część właściwa

 

 

Ø  Nauczycielka przypina II obrazek:

-       Co dzieje się na II ilustracji?

-       Co dzieje się na III ilustracji?

-       Co dzieje się na IV ilustracji?

-       Jaka przygoda przytrafiła się Azorowi?

-       Dlaczego trochę smutna?

-       Co was śmieszy w tej historyjce?

-       Dlaczego ta przygoda przytrafiła się Azorowi?

-       Jaki tytuł możemy nadać tej historyjce?

-       Który tytuł wybierzemy?

Ø  Wybranie napisu i przypięcie go nad obrazkami historyjki.

-       Komu z was przytrafiła się jakaś przygoda w czasie zimowych zabaw?

Ø  Dzieci opowiadają o swoich zimowych przygodach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartony z tytułami historyjki

 

 

 

Edukacja

fizyczno

-zdrowot-

na

Wykorzystanie różnych technologii porozumiewania się

 

Percepcja elementów muzyki

5.    Zabawa ruchowa „Lepimy bałwana”.

Ø  Uczniowie wykonują ćwiczenia według wskazówek nauczyciela:

-       Śnieg pada. Dzieci podnoszą ręce w górę i opuszczają je stopniowo w dół, obracają się dookoła i przysiadają.

-       Toczymy bryłę śnieżną. Chód z niskim skłonem tułowia w dół i pracą ramion, które naśladują toczenie kul.

-       Lepimy bałwana. Skłon w dół, obejmowanie brył śnieżnych i ustawianie jedna na drugiej. Wspięcie, dorabianie bałwankowi oczu, nosa, ust.

-       Rzuty śnieżkami do bałwanka. Rozkrok, skłon w dół, naśladowanie lepienia śnieżek i rzutów przed siebie lewą i prawą ręką  -  na zmianę.

-       Taniec wokół bałwanka. Dzieci wiążą koło i poruszają się podskokami zmiennymi, odbijając się raz prawą, raz lewą nogą.

 

Kaseta z nagraniem

O – czynności ruchowo

- manipula-

cyjne

zbioro-wa

Edukacja polonis -

tyczno

- środo -wiskowa

Wykorzystanie doświadczeń

 

6.    Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej wyrazu. Rozwiązywanie zagadek.

Zagadka 1:

Ø  Nie mają kół, a jadą w dół po śniegu białym, torze wspaniałym.

(sanki)

 

Cegiełki do układania schematu wyrazu

P – rozwiązywanie zagadek

zbioro-wa

Część właściwa

 

Łączenie i porządkowanie różnych elementów wiedzy

Ø  Nauczycielka przypina obrazek – sanki.

-       Jaką głoskę słychać na początku, a jaką na końcu wyrazu?

-       Proszę ułożyć schemat okienkowy wyrazu „sanki”

ٱٱٱٱٱ

-       Proszę wybrać z pośród wyrazów wyraz „sanki” i przypiąć pod obrazkiem.

Zagadka 2:

Ø  Dwa kijeczki, dwie deseczki i jedziemy już z góreczki. (narty)

Ø  Dzieci wyszukują obrazek.

-       Na jaką głoskę zaczyna się wyraz „narty”?

-       Na jaką głoskę kończy się wyraz „narty”?

-       Ułóżcie schemat okienkowy wyrazu „narty”

ٱٱٱٱٱ

-       Proszę ułożyć wyraz „narty” z rozsypanki sylabowej i przypiąć pod obrazkiem.

Zagadka 3:

Ø     Zrobiły go dzieci w zimie i dały mu brzydkie imię. Gdy słońce świeci w południe, poci się bardzo i chudnie. (bałwan)

-       Na jaką głoskę zaczyna się wyraz „bałwan”?

-       Na jaką głoskę kończy się wyraz „bałwan”?

-       Proszę ułożyć schemat okienkowy wyrazu „bałwan”

ٱٱٱٱٱٱ

-       Ile jest wszystkich głosek?

-       Podzielcie wyraz „bałwan” na sylaby.

-       Ile sylab jest w wyrazie „bałwan”?

-       Ułóżcie ten wyraz z sylab i przypnijcie pod obrazkiem.

 

 

Ilustracje : narty, bałwan, sanki

 

 

 

O – czynności manipu-

lacyjne

 

Edukacja

fizyczno

-zdrowot-

na

 

7.    Zabawa ruchowa „Zima”.

Ø     Dzieci poruszają się w różnych kierunkach

- płatki śniegu wirują w tym czasie, gdy nauczycielka uderza w bębenek.

Gdy bębenek milknie, dzieci przysiadają

– płatki śniegu spadają na ziemię.

Ø      

Bębenek

O – czynności ruchowe

zbioro-wa

Część właściwa

 

 

Ø     Dzieci wraz z nauczycielką wiążą koło. Jedno stojące w środku naśladuje ulepionego ze śniegu bałwanka. Dzieci chodzą, podskakują wokoło bałwanka, mówiąc wierszyki:

 Stoi bałwan, stoi, nikogo się nie boi!

Zatrzymują się i zataczają rękami duże koło, mówiąc:

Gdy słonko zaświeciło, bałwanka już nie było!

W tym czasie bałwanek ucieka ze środka koła. Dzieci wybierają innego i powtarzają zabawę.

 

 

 

Edukacja matema -

tyczna

Zdobywanie wiedzy i umiejętności

 

8.    Rachunek pamięciowy.

Weźcie 5 patyczków, odsuńcie 2. Ile wam zostało?

Macie 3 patyczki, zabierzcie jeszcze 1. Ile wam zostało?

Macie teraz 2 patyczki, dajcie 1 koledze. Ile wam zostało? Itp.

Patyczki do liczenia

O – działalności praktycznej

indywi-dualna

Edukacja matema -

tyczna

Wykorzystanie doświadczeń

 

Łączenie i porządkowanie różnych elementów wiedzy

9.    Rozwiązywanie zadań.

Zadanie 1

Ø  Dzieci ulepiły 4 bałwanki, po chwili dolepiły jeszcze 2. Ile bałwanków razem ulepiły dzieci?

-       Czego dowiadujemy się z zadania?

-       Co trzeba obliczyć?

Ø  Przedstawienie sytuacji z zadania na tablicy:

        +           4 + 2 = 6

-       Powtórzcie pytanie z zadnia.

-       Jaka będzie odpowiedź?

Zadanie 2

Ø     Na podwórku było 6 bałwanków. 2 bałwany roztopiły się.

-       Ułóżcie pytanie do zadania (Ile bałwanków zostało?).

-       Czego dowiadujemy się z zadania?

-       Co trzeba obliczyć?

Ø  Przedstawienie sytuacji z zadania na tablicy. Jak zaznaczyć, że 2 bałwanki stopniały?

                                6 - 2 =4

-       Powtórzcie pytanie z zadania.

-       Jaka będzie odpowiedź?

 

Ilustracje do zadań

A – praca z tekstem

 

P – pogadanka problemowa

zbioro-wa

Część właściwa

Edukacja polonis -

tyczno

- środo -wiskowa

Zdobywanie wiedzy i umiejętności

 

Prezentowanie własnego punktu widzenia

10.    Słuchanie opowiadania pt. „Sanki” M. Jaworczakowej.

Ø  Posłuchajcie opowiadania i zwróćcie uwagę na to, jaki kłopot miały dzieci.

Ø  Analiza treści opowiadania:

-       Jaki kłopot mieli dziewczynka i chłopiec?

-       Kto przyszedł na górkę?

-       Jak oni się zachowywali?

-       O co poprosiły ich dzieci?

-       Jak postąpiły dzieci z sankami?

-       Dlaczego źle postąpiły?

-       Jak wy byście postąpiły?

Opowiadanie pt. „Sanki”

Załącznik nr 3

A – praca z tekstem

 

P – pogadanka problemowa

zbioro-wa

Edukacja muzyczna

Zdobywanie wiedzy i umiejętności

Śpiew i percepcja muzyki

 

11.    Śpiewanie piosenki „Zima”.

Kaseta z nagraniem

E – ekspresja muzyczna, śpiew

zbioro-wa

Edukacja polonis -

tyczno

- środo -wiskowa

Zdobywanie wiedzy i umiejętności

 

Świadome używanie języka jako narzędzia porozumiewania się między ludźmi

12.    Wypowiedzi na podstawie obrazka.

Ø     Nauczycielka przypina na tablicy obrazki:

I   Zjeżdżanie z górki na sankach za miastem

II  Zjeżdżanie z górki na sankach na ulicę

III Jazda na łyżwach na lodzie w parku

IV Jazda na lodzie utworzonym na stawie.

-       Proszę powiedzieć, które zabawy są bezpieczne, a które nie.

-       Dlaczego nie możemy bawić się blisko jezdni?

-       Dlaczego nie wolno wchodzić na lód na rzece, stawie?

Obrazki

Załącznik nr 4

P – pogadanka problemowa

zbioro-wa

Edukacja muzyczno- środo-

wiskowa

Zdobywanie wiedzy i umiejętności

Prezentowanie własnego punktu widzenia

13.    Słuchanie piosenki pt. „Śniegowy bałwanek.”

Ø     Posłuchajcie piosenki.

-       Powiedzcie mi, o jakich zabawach opowiada piosenka?

-       Kto chciał się bawić z dziećmi?

Piosenka pt. „Śniegowy bałwanek”

 

E – ekspresja muzyczna

zbioro-wa

Edukacja

plastyczno

-techniczna

Wykorzystanie doświadczeń i łączenie różnych elementów wiedzy

14.    Składanie, sklejanie kartonu – bałwan.

Ø     Dziś zrobimy z kartonu bałwanka. Każde dziecko otrzymuje kartkę z wycinanki. Następnie nauczyciel wyjaśnia sposób wykonania zadania.

Wycinanka, klej, nożyczki

P – problemowa

O – działalności praktycznej

indywi-dualna

 

 

 

Ø     Indywidualna praca uczniów.

Ø     Omówienie i ocena wykonanych prac.

Ø     Wystawa.

 

 

 

Część końcowa

Edukacja polonis -

tyczna

 

Prezentowanie własnego zdania

15.  Uogólnienie zdobytych wiadomości.

-         O czym mówiliśmy dzisiaj na zajęciach?

-         O czym należy pamiętać podczas tych zabaw?

-         Jakie zabawy zimowe są niebezpieczne?

 

P – pogadanka

zbioro-wa

Edukacja

fizyczno

-zdrowot-

na

Budzenie więzi międzyludzkich

16.  Wyjście na boisko.

Wydeptywanie ścieżek ze śniegu, lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami do celu, rysowanie patykiem na śniegu.

Powrót do szkoły.

 

E – ekspresja ruchowa

zbioro-wa

 

 

17.  Zadanie pracy domowej.

Porozmawiajcie w domu z mamą, tatą, babcią i dziadkiem w jakie zabawy zimowe bawili się jak byli dziećmi, a jutro o tym opowiecie.

 

 

 

 

 

Scenariusz opracowała i przeprowadziła w grupie 0 ,,c” mgr Marta Majchrzak

 

 

 

 


Scenariusz imprezy rekreacyjno – sportowej dla dzieci z klas 0 – III  na ferie zimowe

w roku szkolnym 2003/2004

 

 

 

Cel główny: Zachęcanie do aktywności ruchowej dzieci w wieku szkolnym.
Cele szczegółowe:

-         Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez odpowiedni dobór zabaw             i ćwiczeń.

-         Wdrażanie dzieci do współdziałania i rywalizacji w działalności związanej z kształtowaniem aktywności ruchowej.

-         Dbałość o bezpieczeństwo własne i kolegów podczas zabaw ruchowych.

-         Przestrzeganie zasady fair – play.

Miejsce spotkania:

        sala gimnastyczna przy SP 3 w Lubartowie.

Przybory i przyrządy:

butelki plastikowe, papierowe kule, gazety, koce, kreda do pisania, pachołki, piłki siatkowe, obręcze, krążki i kije hokejowe, skakanki, plastikowe kosze.

Regulamin imprezy rekreacyjno – sportowej:

1.Rywalizacje sportowe odbędą się podczas ferii zimowych.

2.W imprezie wezmą udział 4 zespoły 7-osobowe (4 dziewczynki i 3 chłopców).

3. Kapitanowie zobowiązani będą do dbania o dyscyplinę i porządek w swojej drużynie.

4. Kolejne konkurencje rozgrywane będą równocześnie dla wszystkich                     4 drużyn.

5. Zawodników obowiązuje strój sportowy.

System rozgrywanych konkurencji:
Rywalizacja sportowa będzie prowadzona w dwóch etapach, po 5 konkurencji.

W I etapie wezmą udział 4 zespoły 7-osobowe.

Do II etapu (finałowego) przejdą 2 zespoły, które uzyskają awans w etapie I. Bezpośrednio miedzy tymi zespołami przeprowadzony zostanie finał.      
Przebieg imprezy rekreacyjno – sportowej:

Przed rozpoczęciem I etapu przeprowadzona będzie rozgrzewka.

Etap I – eliminacje

Rywalizacja będzie przebiegać w 4 grupach. Grupy zostaną utworzone po losowaniu. Awans do II etapu uzyskują dwa najlepsze zespoły.

Etap II-finał

Udział wezmą 2 zespoły, które uzyskały awans w etapie I.

Po wyłonieniu zwycięskiego zespołu, wręczone zostaną podziękowania             w formie pamiątkowych dyplomów dla wszystkich uczestników imprezy oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców. 

Punktacja:
Za wygraną konkurencję zespół otrzymuje 4 punkty, za zajęcie II miejsca          3 punkty, za III miejsce 2 punkty, za zajęcie IV – 1 punkt.

O kolejności miejsc w grupie decyduje:

Większa liczba zdobytych punktów.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej zespołów, zostanie przeprowadzona dodatkowa konkurencja.

Opis konkurencji:
I etap

Do każdej zabawy zawodnicy ustawieni są w rzędach. Wykonywanie każdej konkurencji jest demonstrowane i objaśniane przez prowadzącego.

Ranny skoczek.

Na sygnał zawodnik wkłada butelkę między udo a podudzie na wysokości kolana, po czym na sygnał podskakując jednonóż porusza się w kierunku pachołka. Tam następuje zmiana nogi ćwiczącej i powrót na linię startu. Pozostali zawodnicy powtarzają te same czynności.

Butelka dołem.

Zawodnicy ustawieni w postawie rozkrocznej. Na sygnał butelka wędruje od pierwszego do ostatniego zawodnika. Zawodnik ten chwyta butelkę, biegnie na początek i powtarza te same czynności. Koniec konkurencji następuje w momencie, gdy zawodnik, który rozpoczynał podawanie ustawi się na swojej pozycji i podniesie butelkę do góry.

Rzuty do celu papierową kulą.

Każdy zawodnik otrzymuje jedną papierową kulę. Na sygnał pierwszy zawodnik oddaje rzut kulą do kosza ustawionego w odległości 2 m. Po wykonaniu jednego rzutu zajmuje ostatnie miejsce w rzędzie. Zakończenie następuje w momencie, gdy zawodnik rozpoczynający konkurencję znajdzie się na początku rzędu. Ilość celnych rzutów do kosza zliczają kapitanowie sąsiedniej drużyny.

Jazda na „papierowych łyżwach”.

Każdy zawodnik otrzymuje „papierowe łyżwy” – dwie kartki gazety. Na sygnał porusza się na nich w kierunku kosza, następnie łyżwy wrzuca do kosza i na czworaka wraca na linię startu. Każdy zawodnik z drużyny wykonuje tą samą czynność.

Wyścigi rzędów z przenoszeniem woreczka na głowie.

Na sygnał pierwszy zawodnik kładzie woreczek na głowie, biegnie w stronę pachołka, okrąża go i wraca na linię startu przekazując woreczek następnej osobie. Zakończenie następuje w momencie, gdy zawodnik rozpoczynający konkurencję znajdzie się na początku rzędu.

II etap

Piłka górą.

Zawodnicy ustawieni w rzędzie z uniesionymi rękami przekazują sobie piłkę nad głową. Rozpoczyna zawodnik stojący w rzędzie jako pierwszy. Ostatni zawodnik po otrzymaniu piłki przebiega wraz z nią i staje na początku rzędu. Konkurencja trwa do momentu pierwszego ustawienia rzędu.

Skok z miejsca.

Konkurencja polega na wykonaniu skoku z miejsca obunóż przez każdego zawodnika. Kolejny zawodnik rozpoczyna skok w miejscu, do którego doskoczył poprzedni. Suma odległości wszystkich skoków stanowi o wyniku konkurencji.

Slalom między pachołkami

Każdy zespół otrzymuje krążek i kij do hokeja. Na sygnał pierwszy z rzędu biegnie slalomem między pachołkami popychając krążek kijem do hokeja. Wraca na linię startu przekazując przybory następnemu zawodnikowi.

Zakończenie następuje w momencie, gdy osoba rozpoczynająca konkurencję znajdzie się na początku rzędu.

Walka na „śnieżki”

Teren zabawy przedzielony jest na pół widoczną linią. Zawodnicy stoją naprzeciw siebie w odległości 4 m. Każdy ma w ręku papierową kulę – śnieżkę. Na sygnał wszystkie dzieci rzucają kule na pole przeciwników, pozbywając się ich ze swojego terenu. Po 1 minucie gra na sygnał zostaje przerwana i zliczane są „śnieżki” na polach każdej z drużyn. Wygrywa zespół, który ma mniej kul.

Wyścigi zaprzęgów

Zawodnicy z obu drużyn dobierają się parami. Jedna osoba siada po turecku na kocu (sanie), druga pełni rolę woźnicy. Dzieci chwytają przeciwne strony skakanki. Na sygnał „zaprzęg” rusza do linii wyznaczonej przez pachołek. Tam następuje zmiana ról. Po dotarciu do linii startu następuje przekazanie przyborów kolejnej parze. Zakończenie następuje w momencie, gdy para rozpoczynająca konkurencję znajdzie się na początku rzędu.

 

 

 

 

Sportowych sukcesów życzy organizatorka – Emilia Kamińska

 

Opracowała: Emilia Kamińska